Захтјев предсједнице СО Котор упућен Министарству јавне управе

Home/aktuelnosti/Захтјев предсједнице СО Котор упућен Министарству јавне управе

Захтјев предсједнице СО Котор упућен Министарству јавне управе

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ
МИНИСТАРСТВО ЈАВНЕ УПРАВЕ
Н/Р Министарке, г-ђе Сузана Прибиловић

ПРЕДМЕТ: Захтјев за давање мишљења

 

Имајући у виду да је Министарство јавне управе у саопштењу од 15.05.2019.године, између осталог, изнијело следећи став: “стварање услова за нормално и редовно функционисање Општине Котор и свих локалних органа и служби, те превазилажење актуелне ситуације, у складу са Уставом и Законом о локалној самоуправи, је искључиво у надлежности локалног парламента”, а полазећи од тога да нови Закон о локалној самоуправи (“Службени лист Црне Горе”, бр. 002/18 од 10.01.2018) нема јасна рјешења за значајна питања на основу којих се стварају услови за нормално и редовно функционисање Општине Котор обраћамо вам се са захтјевом да нам у складу са чланом 4 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства јавне управе којим је прописана ваша надлежност “давање објашњења, мишљења, стручних упутстава и инструкција за примјену закона и других прописа “ у форми објашњења, мишљења или инструкције за примјену закона одговорите на следећа питања везана за примјену Закона о локалној самоуправи како би, у складу са вашим саопштењем, превазишли актуелну ситуацијуу Котору, у складу са Законом и Уставом:

1. Које је прецизно значење израза “локална власт” у контексту реченице из вашег саопштења да је “за тренутну ситуацију у Котору одговорна локална власт” односно да ли, у складу са Законом о локалној самоуправи, под тим подразумијевате већину која је изабрала предсједника општине или већину која га је супротно закону разрјешила?

2. Да ли у Закону о локалној самоуправи, на који нас саопштењем упућујете, постоји такозвана правна празнина у члану 66, јер је њиме прописано у ставу 1 следеће:
“Кад предсједнику општине, у случајевима прописаним законом, престане мандат, функцију предсједника, до избора новог предсједника општине, врши потпредсједник општине, кога одреди скупштина”, али није прописано ко врши функцију предсједника уколико скупштина НЕ ОДРЕДИ ПОТПРЕДСЕДНИКА, што се у овом случају догодило, и као последицу чега имамо да од 24.априла 2019.године нико не обавља функцију предсједника општине Котор, што има значајне последице на остваривање права грађана општине Котор, на функционисање локалне самоуправе и на остваривање основних права запослених?
Имајући у виду да се, по дефиницији, у овом случају може рећи да је у питању такозвана законска правна празнина, која постоји када закон не даје нормативно рјешење неког проблема, али омогућава да се оно изнађе путем аналогије или примјеном одговарајућих правила из другог извора, да ли се може сматрати да је непостојање рјешања у закону које би онемогућило да се деси ситуација која се десила у Котору, да Скупштина (у поступку који је сада предмет судског спора) разријеши предсједниика општине, а да не одреди потпредседника општине, који обавља ту функцију, нити изабере новог предсједника, наведена ситуација, коју закон није предвидио, а десила се у Котору, очигледна законска правна празнина која се може попуњавати, односно за њу изналазити рјешење коришћењем аналогије.
Да ли је у овом случају најједноставније и једино могуће користити аналогију са Уставом Црне Горе, нарочито у свијетлу чињенице да управо и Ви у вашем саопштењу указујете да актуелну ситуацију треба да превазиђемо у складу са Законом о локалној самоуправи (који има очигледну правну празнину) и Уставом Црне Горе који има прецизну норму за истовјетну околност тј. престанак мандата Предсједника Црне Горе, којом се онемогућава ситуација да један једини дан та функција не буде “покривена” тј јасно дефинише ко ће по аутоматизму преузети вршење те функције, у случају престанка мандата предсједника.
Напомињем, да је Уставом Црне Горе чланом 99 прописано следеће:
“Члан 99
У случају престанка мандата предсједника Црне Горе, до избора новог предсједника, као и у случају привремене спријечености предсједника да обавља функцију, ту функцију обавља предсједник Скупштине.”
Дакле, тражим да ми дате прецизну инструкцију да ли за “превазилажење актуелне ситуације” настале постојањем законске правне празнине, те поступањем 24.априла 2019.године формиране скупштинске већине, која је “разрјешила” предсједника, али није одредила ко ће вршити ту функцију до избора новог може користитити аналогија са чланом 99 Устава Црне Горе и примјенити исто рјешење које важи за предсједника Црне Горе, имајући у виду да је тренутно стање настало као последица поступања подносиоца иницијативе за разрјешење предсједника, који нису у истој процедури истовремено иницирали и одређивање потпредседника који ће вршити функцију предсједника,нити избор новог предсједника а Закон о локалној самоуправи не садржи рјешење за такву ситуацију?

3. У члану 66 став 2 Закона о локалној самоуправи прописано је
“У случају престанка мандата предсједнику општине, избор предсједника општине извршиће се најкасније у року од 30 дана од дана престанка мандата.”
Да ли се даном истека рока који је Закон прописао у члану 66 став 2 стичу услови да Влада Црне Горе одреди Одбор повјереника који ће вршити функцију предсједника општине аналогно рјешењу из члана 185 Закона, којим је предвиђено такво поступање Владе у случају када Скупштина не обавља своју функцију и не врши законом утврђене обавезе чиме се онемогућава остваривање права грађана, односно да ли и се и у овом случају ради о законској правној празнини јер је предвиђена могућност да Скупштина не обавља своју функцију и мјера Владе у том случају, али Закон не препознаје могућност да предсједник не обавља законом утврђене обавезе иако је у овом случају период не обављања тих функција због природе посла извршне власти алармантнији јер производи значајније последице односно онемогућава свакодневно остваривање права грађана?
4. Да ли сте упознати да се пред Управним суда води спор у предмету У бр 2356/19 по Тужби Владимира Јокића и Клуба одборника Демократске Црне Горе, ради поништења одлуке Скупштине општине Котор о престанку мандата Предсједника општине Котор број 11-5527 од 24.04.2019.године, поднијетој дана 30.04.2019.године?
Да ли се може, или прецизније смије, бирати нови предсједник општине до окончања наведеног судског спора пред Управним судом, а полазећи од тога да се ради о предмету који обавезује на хитно поступање?
Наглашавам ово питање у свијетлу могућности да Управни суд поништи оспорену одлуку о престанку мандата предсједника општине, а да на примјер неколико дана прије Одлуке суда дође до избора новог Предсједника општине на функцију која је “упражњена” Одлуком коју је Суд поништио.
Молим Вас да прецизирате Мишљење, да ли би такво поступање произвело крупније правне последице, на који начин би у том случају престао мандат новоизабраног предсједника, јер Закон о локалној самоуправи у члану 65 не предвиђа на јасан начин престанак мандата у таквој ситуацији, те да ли би уколико широким тумачењем дефинишете да би то ипак био престанак мандата “по сили закона” потенцијални новоизабрани предсједник имао право да оствари накнаду зараде у периоду од годину дана од дана престанка функције и у овом случају. Ово питање наглашавам, такође у намјери да укажем да се у случају да нема право на остварење накнаде крше права и тог лица, а уколико има право чини штета по Буџет општине и средства свих грађана, јер се свјесно ствара могућност да се дође до додатних трошкова, те да ли је у овом могућем случају једнако важно појединачно право или јавни интерес и ако није које је важније, те да ли се из тих разлога СМИЈЕ приступати избору новог предсједника, до доношења Одлуке суда И произвођењу свох могућих и наведених правних и финансијских последица.
5. Да ли се иницијатива за сазивање сједнице Скупштине општине која садржи одговарајући број потписа одборника прописан Пословником Скупштине општине Котор и предлог дневног реда, али у свом прилогу не садржи предлог акта који је предложен за дневни ред може сматрати уредном, те да ли се може приступити заказивању сједнице прије достављања предлога Одлуке који је предложен као тачка дневног реда, имајући у виду да је утврђена јасна правна пракса како Скупштине Црне Горе тако и скупштина општина да се уз иницијативу за заказивање сједнице мора доставити и предлог акта чије се уврштавање у дневни ред сједнице тражи.
6. Полазећи од чињенице да је у току сједница Скупштине Црне Горе на чијем дневном реду је Предлог измјена и допуна закона о локалној самоуправи, који се управо између осталог односи на члан 66 Закона, да ли ће, у случају да наведени предлог закона буде усвојен у предложеном тексту за који је Влада дала позитивно мишљење, без Мишљења Заједнице општина, те да ступи на снагу прије него што Суд донесе одлуку, односно прије него би евентуално био изабран нови предсједник, тај закон бити примјењен ретроактивно и за Котор или ће важити само за потенцијалне будуће истовјетне ситуације у другим општинама.
7. Такође молим Вас да ми дате прецизно Мишљење да ли закон забрањује или ограничава могућност усвајања Предлога одлуке о одлагању примјене Одлуке о престанку мандата предсједника општине до одлуке Суда, и уколико не ограничава, а ја у закону не препознајем ниједно ограничење, да ли би усвајање од стране Скупштине оваквог предлога одлуке, уз очекивано хитно поступање Суда, свело на минимум могуће правне последице, правне компликације, те штету по Буџет општине, у случају доношења Одлуке суда да поништи оспоравану одлуку о престанку мандата.
Наглашавам важност давања Мишљења и по овом питању јер сте у свом саопштењу Скупштину општине означили као одговорну да ријеши насталу ситуацију, а како ми је као предсједници Скупштине достављен ради стављања у скупштинску процедуру и овај предлог одлуке као модел за превазилажење актуелне ситуације.

На крају, наглашавам очекивање да ћете на мој захтјев за достављање објашњења, мишљења, стручних упутстава и инструкција за примјену закона и других прописа одговорити у што краћем року, како бих након тога могла приступити поступању како наводите по Закону о локалној самоуправи и Уставу, јер због нејасноћа и правних празнина, које закон садржи, у овом моменту ТО НЕ МОГУ УРАДИТИ БЕЗ ВАШЕГ МИШЉЕЊА.
Наглашавам такође, да сам и спорну сједницу одржану 24.04.2019.године прекинула управо с разлогом који Пословник прецизно наводи, а то је ради тражења мишљења од Министарства јавне управе, свјесна чињенице да пред собом имам предлог за престанак мандата предсједника општине, а немам предлог за одређивање потпредседника који ће вршити дужност предсједника, нити предлог за избор новог предсједника и већ тада суочена са могућим последицама које су се десиле да Општина Котор буде доведена у блокаду, због непотпуности иницијативе за одржавање наведене сједнице. (КАО ДОКАЗ – у прилогу доствљам копију Записника, са Подсјетником).
На жалост, није било ни стрпљења, ни повјерења у Вашу ажурност, од стране, тог дана формиране скупштинске већине да сачекају, вјерујем, ваше хитно реаговање на мој захтјев тим поводом, већ се приступило поступању које је сада предмет судског спора због чињенице да су прекршени и Закон и Статут и Пословник.
У нади да ћете достављањем Вашег Мишљења и инструкција, по свим наведеним питањима, за чије давање сте надлежни, помоћи да Скупштина општине Котор у складу са Уставом и Законом превазиђе ситуацију у коју је доведена између осталог и постојањем правних празнина и нејасних норми у закону, али и омогућити свим другим општинама у Црној Гори да имају јасно Мишљење, односно Инструкције које ће се примјењивати и на њих, уколико се нађу у сличној ситуацији.

Срдачно Вас поздрављам!

Предсједница
Драгица Перовић

By | 2019-05-22T12:23:21+00:00 May 20th, 2019|aktuelnosti|Comments Off on Захтјев предсједнице СО Котор упућен Министарству јавне управе

About the Author: