Рисанчић за ДАН: Стати на крај девастацији

Home/aktuelnosti/Рисанчић за ДАН: Стати на крај девастацији

Рисанчић за ДАН: Стати на крај девастацији

Јед­на од те­ма ма­ра­тон­ске 16.сјед­нни­це СО Ти­ват, одр­жа­не 21. де­цем­бра, био је и план и про­грам ра­да ЈУ Спорт­ска дво­ра­на.
Од­бо­р­ник Демократске српске странке Де­јан Ри­сан­чић че­сти­тао је но­во­и­забра­ном ди­рек­то­ру Спорт­ске дво­ра­не Да­ли­бо­ру Пет­ко­ви­ћу, али му за­мје­рио што је на све­га пет ли­сто­ва по „ко­пи пејст“ си­сте­му на­пи­сао план и про­грам ра­да. Ри­сан­чић је ис­та­као да се мо­ра ста­ти на крај де­ва­ста­ци­ји спорт­ске дво­ра­не.
– Све је би­ло у ре­ду док се ру­ко­вод­ство Спорт­ске дво­ра­не са­мо бри­ну­ло о њој, а кад се уми­је­ша­ла по­ли­ти­ка све је оти­шло низ во­ду – ре­као је Ри­сан­чић.
Он је пи­тао ко­ли­ка је фи­нан­сиј­ска до­бит од клу­бо­ва и за­кљу­чио да пре­ма пла­ну и про­гра­му нај­а­трак­тив­ни­ји тер­ми­ни за­у­зе­ти за КК Те­о­до. Пи­тао је за­што „Те­о­до” мо­же на­пла­ћи­ва­ти кар­те и за­што је по­вла­шћен. Упи­тао је ко­ли­ко овај клуб пла­ћа тро­шко­ве ко­ри­шће­ња кан­це­ла­ри­је и ка­ко као ама­тер­ски клуб пот­пи­су­је про­фе­си­о­нал­не уго­во­ре са игра­чи­ма. Ри­сан­чић је ис­та­као да је 55.000 за до­бит спорт­ске дво­ра­не ма­ло и за­мје­рио ди­рек­то­ру Пет­ко­ви­ћу што та­бе­лар­но ни­је при­ка­зао тер­ми­не ко­ри­шће­ња са­ла и соп­стве­не при­хо­де. Пи­тао је и ко­ли­ко клу­бо­ва и ку­гла­ша сем КК Мор­нар ко­ри­сти ку­гла­ну без на­док­на­де и гдје је за­вр­ши­ла ста­ра ку­гла­на ко­ја је де­мон­ти­ра­на.
Пет­ко­вић је од­го­во­рио да је бу­џет Спорт­ске дво­ра­не исти као и про­шле го­ди­не и да не­ће би­ти про­мје­на бро­ја за­по­сле­них иако се пла­ни­ра осни­ва­ње но­вог пред­у­зе­ћа ко­је би об­је­ди­ни­ло све ти­ват­ске спорт­ске те­ре­не.

                                 
– Тач­но је да су удар­ни тер­ми­ни у ве­ли­кој са­ли за­у­зе­ти за тре­нин­ге Те­о­да и РК Пар­ти­зан. На мо­је ин­си­сти­ра­ње по­мје­ра­ли смо тер­ми­не ка­ко би до­би­ли два са­та за из­најм­љи­ва­ње. Вје­руј­те да је без ве­ли­ке са­ле ово 55.000 еура до­би­ти и пре­ви­ше, јер је ма­ла са­ла по­пу­ње­на од ују­тро до уве­че. Џу­до клуб и сви бо­ри­лач­ки клу­бо­ви пла­ћа­ју тер­ми­не, а КК Мор­нар не пла­ћа али ула­же у одр­жа­ва­ње ку­гла­не. Ку­гла­ну бес­плат­но ко­ри­сти и КК Пор­то – ре­као је Пет­ко­вић об­ја­шња­ва­ју­ћи да су то све на­сли­је­ђе­ни раз­ло­зи. Он је на­гла­сио да 1650 са­ти ко­шар­ка­ши и ру­ко­ме­та­ши ко­ри­сте тер­ми­не ве­ли­ке са­ле бес­плат­но и да је 130.000 еура го­ди­шње. Пет­ко­вић је ре­као да ка­да би Спорт­ска двпра­на мо­гла на­пла­ћи­ва­ти те тер­ми­не ма­кар и по по­вла­шће­ним усло­ви­ма, мо­гла би са­му се­бе из­др­жа­ва­ти. Ис­та­као је да је са КК Те­о­до по­сти­гао до­го­вор да од ре­кла­ма на утак­ми­ца­ма АБА ли­ге дво­ра­ни при­пад­не од­ре­ђе­ни по­сто­так.
– Те­о­ду је про­блем за иду­ћу се­зо­ну АБА ли­ге то што не­ма­мо зглоб­не ко­ше­ве. Но­ви ко­ше­ви ко­шта­ју 25.000 еура, а по­треб­на је и по­себ­на про­сто­ри­ја за њи­хо­во скла­ди­ште­ње. Спорт­ска дво­ра­на не за­до­во­ља­ва усло­ве ни за од­и­гра­ва­ње ме­ђу­на­род­них ру­ко­мет­них утак­ми­ца али им ор­га­ни­за­ци­је гле­да­ју кроз пр­сте – по­ја­снио је Пет­ко­вић и до­дао да је ко­ри­шће­ње кан­це­ла­ри­је на­сли­је­ђе­на ствар и да је ње­го­ва иде­ја да кан­це­ла­ри­ју ди­је­ле РК Пар­ти­зан и КК Те­о­до. Он је на­ја­вио уград­њу со­лар­них па­не­ла као и но­ва ула­га­ња у на­ред­ној го­ди­ни.
Ри­сан­чић је на­гла­сио у реплици да то не мо­гу би­ти на­сли­је­ђе­не ства­ри и да ди­рек­тор тре­ба сам те ства­ри до­ве­сти у ред. Он је ре­као да од Пет­ко­ви­ћа оче­ку­је озбиљ­но во­ђе­ње ове јав­не уста­но­ве. Ре­као је да ру­ко­ме­та­ши не мо­гу да игра­ју у дво­ра­ни СЕ­ХА ли­гу, а ко­шар­ка­ши АБА ли­гу и да је нај­бо­ље да се од дво­ра­не на­пра­ви за­тво­ре­ни ба­зен чи­ме би се ис­пу­ни­ло јед­но од пред­из­бор­них обе­ћа­ња ДПС-а.

By | 2017-12-23T18:36:37+00:00 December 21st, 2017|aktuelnosti|Comments Off on Рисанчић за ДАН: Стати на крај девастацији

About the Author: