Перовић за Дан : Владајућа коалиција функционише савршено

Home/aktuelnosti/Перовић за Дан : Владајућа коалиција функционише савршено

Перовић за Дан : Владајућа коалиција функционише савршено

Пред­сјед­ни­ца ко­тор­ског пар­ла­мен­та и Демократске српске странке Дра­ги­ца Пе­ро­вић у раз­го­во­ру за „Дан” оцје­њу­је да вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја ко­ју чи­не Де­мо­кра­те, Де­мо­крат­ски фронт, Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја и Ује­ди­ње­на ре­форм­ска ак­ци­ја, уз по­др­шку Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је, функ­ци­о­ни­ше „са­вр­ше­но“. На­гла­ша­ва да је ло­кал­ни пар­ла­мент то­ком 2017. го­ди­не одр­жао 14 сјед­ни­ца, а усво­је­но је пре­ко три сто­ти­не раз­ли­чи­тих од­лу­ка. Она ис­ти­че да је Скуп­шти­на у пот­пу­но­сти кон­сти­ту­и­са­на, да су фор­ми­ра­на сва рад­на ти­је­ла и да ће овог мје­се­ца про­це­су­и­ра­ти рад­ње нео­п­ход­не да у ко­тор­ској Скуп­шти­ни оп­шти­не за­жи­ви Ин­сти­тут сло­бод­не сто­ли­це. Она на­гла­ша­ва да при за­ка­зи­ва­њу сјед­ни­ца ло­кал­ног пар­ла­мен­та уви­јек кон­сул­ту­је и вјер­ски ка­лен­дар.
-Ту и та­мо има не­ких ди­со­нант­них то­но­ва ме­ђу по­ли­тич­ким су­бје­ка­ти­ма ко­ји чи­не вла­да­ју­ћу ко­а­ли­ци­ју с об­зи­ром на то­ли­ко раз­ли­чи­то­сти на јед­ном мје­сту, по­себ­но у по­ли­тич­ким про­гра­ми­ма. Оче­ки­ва­но је да има­мо и не­ке раз­ли­чи­те за­хтје­ве, али на кра­ју бу­де ре­зул­тат ко­ји се ви­ди и у Скуп­шти­ни гдје усва­ја­мо све од­лу­ке, та­ко да ту не­ма ни­ка­квих про­бле­ма, а нор­мал­но је да се од­ре­ђе­на уса­гла­ша­ва­ња мо­ра­ју из­вр­ши­ти – ка­же Пе­ро­ви­ћ.
Освр­ћу­ћи се на рад пар­ла­мен­та у ми­ну­лој го­ди­ни, ис­та­кла је да је кво­рум што се ти­че вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је био у пу­ном са­ста­ву, по­хва­лив­ши од­бор­ни­ке опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја (ДПС, ЛП, ХГИ, СД) ко­ји су да­ли кон­струк­ти­ван до­при­нос у ра­ду пар­ла­мен­та при­су­ству­ју­ћи свим сјед­ни­ца­ма.
-По­себ­ну за­хвал­ност им ду­гу­јем за 13. сјед­ни­цу СО ка­да на­ша ко­а­ли­ци­ја на по­чет­ку сјед­ни­це ни­је има­ла кво­рум, већ су га др­жа­ли опо­зи­ци­о­ни од­бор­ни­ци. Ка­да су у пи­та­њу нај­зна­чај­ни­је усво­је­не од­лу­ке, до­бро је што смо бу­џет Оп­шти­не усво­ји­ли на по­чет­ку го­ди­не и у 2017. го­ди­ни ра­ди­ли до­ста успје­шно, иако до­бар дио сред­ста­ва ни­смо мо­гли да утро­ши­мо на пра­ви на­чин, јер су тен­де­ри, ко­ји се рас­пи­су­ју од стра­не Ди­рек­ци­је за уре­ђе­ње и из­град­њу Ко­то­ра па­да­ли због не­ких фор­мал­них раз­ло­га. За­то се ни­је мо­гло ви­дје­ти то што је Ди­рек­ци­ја тре­ба­ла да од­ра­ди у оно­ли­кој мје­ри ко­ли­ко смо ми то же­ље­ли, али си­гур­но ће то би­ти у овој го­ди­ни, на­ја­вљу­је Перо­ви­ћ до­да­ју­ћи да је та­ко­ђе бит­на усво­је­на од­лу­ка о име­но­ва­њу ули­ца и тр­го­ва у Ста­ром гра­ду, чи­ји ће на­зи­ви, по пр­ви пут у мо­дер­ној исто­ри­ји Ко­то­ра, би­ти озна­че­ни и ћи­ри­лич­ним и ла­ти­нич­ним пи­смом. Нај­бит­ни­је, ка­же Пе­ро­ви­ћ, и мо­жда исто­риј­ске од­лу­ке за Скуп­шти­ну и град Ко­тор од­но­се се на до­дје­лу сред­ста­ва не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма и до­дје­лу сред­ста­ва спорт­ским ор­га­ни­за­ци­ја­ма.
-То је по­сту­пак ко­ји смо уве­ли у нор­ма­ти­ве, бу­ду­ћи да су се до­сад та сред­ства ди­је­ли­ла ко­ми­сиј­ски и ад хок од слу­ча­ја до слу­ча­ја. Са­да смо то уве­ли у ре­гу­лар­не то­ко­ве јер чим по­сто­ји од­лу­ка – по­сто­је и кри­те­ру­и­ју­ми и по­ступ­ци за жал­бе­ни рок, што је да­ле­ко ле­гал­ни­је и ле­ги­тим­ни­је. Мо­рам по­ме­ну­ти и од­лу­ку о по­ве­ћа­њу ци­је­не ула­зни­це за по­сје­ту бе­де­ми­ма, ду­гим 4,5 ки­ло­ме­та­ра, из ко­јих сред­ста­ва ће се до­би­ти до­дат­ни но­вац за одр­жа­ва­ње и ва­ло­ри­за­ци­ју зи­ди­на. Сво­ја ис­ку­ства су нам пре­ни­је­ли Ду­бров­ча­ни ко­ји су упра­во хтје­ли да сма­ње број по­сје­ти­ла­ца на сво­јим бе­де­ми­ма, па су то ура­ди­ли ве­ћом ци­је­ном ула­зни­це, а он­да су мо­ра­ли да фор­ми­ра­ју пред­у­зе­ће ко­је са­да то­ли­ко до­бро по­слу­је да са­мо фи­нан­си­ра одр­жа­ва­ње бе­де­ма. То је свр­ха и по­ве­ћа­ња ци­је­не за оби­ла­зак ко­тор­ских бе­де­ма, да се ула­сци кул­ти­ви­шу, да се аде­кват­но на­пла­те и да се та сред­ства ула­жу у бе­де­ме – на­гла­ша­ва она.
Ка­да је у пи­та­њу про­грам ра­да пар­ла­мен­та за 2018. го­ди­ну, чи­ји на­црт је на јав­ној рас­пра­ви, на­во­ди да ни­је пред­ви­ђен број сјед­ни­ца ко­је ће би­ти одр­жа­не, али нор­ма­тив је до 14, 15 сје­ди­ца. Она ис­ти­че да су вра­та СО Ко­тор уви­јек отво­ре­на за гра­ђа­не, по­звав­ши их да јој се обра­те у ко­ли­ко сма­тра­ју да ту мо­гу на­ћи рје­ше­ње за свој про­блем.
-Све ра­ди­мо за до­бро­бит гра­ђа­на. На­ма ни­су при­о­ри­те­ти по­ли­тич­ки про­гра­ми јер је ово ло­кал­на власт, већ су при­о­ри­те­ти да се ри­је­ше жи­вот­ни про­бле­ми гра­ђа­на и ми­слим да смо на до­бром пу­ту. Гра­ђа­ни­ма по­ру­чу­јем да смо ту да нам вје­ру­ју. У 2018. го­ди­ни сви­ма же­лим здра­вље, сре­ћу, по­ро­дич­ни и лич­ни успјех, а пра­во­слав­ним вјер­ни­ци­ма че­сти­там Бо­жић – по­ру­чи­ла је пред­сјед­ни­ца Скуп­шти­не оп­шти­не Ко­тор.

 

Ис­ку­ство ве­ли­ки са­ве­зник

Упи­та­на ка­ко се сна­шла на функ­ци­ји пред­сјед­ни­це Скуп­ши­не оп­шти­не, Пе­ро­ви­ћ ка­же да од­бор­ни­ци пре­ма њој има­ју по­зи­ти­ван од­нос и да се „ухо­да­ла“.
– То­ме вје­ро­ват­но дје­лом до­при­но­си и стаж ко­ји имам иза се­бе. На­и­ме, у ре­пу­блич­ком пар­ла­мен­ту сам у два са­зи­ва би­ла по­сла­ни­ца; од­мах на­кон АБ ре­во­лу­ци­је и од 2002. до 2006. го­ди­не ка­да сам би­ла и члан Ко­ми­си­је за из­ра­ду из­мје­на и до­пу­на Уста­ва Цр­не Го­ре, а у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту сам у два ман­да­та би­ла од­бор­ни­ца, док сам у пе­ри­о­ду од 2002. до 2004. го­ди­не би­ла се­кре­тар­ка Оп­шти­не Ко­тор. То ис­ку­ство ми је мно­го ко­ри­сти­ло – ис­ти­че Пе­ро­ви­ћ ко­ја је и јед­на од ри­јет­ких пред­став­ни­ца ње­жни­јег по­ла ко­ја је пред­сјед­ни­ца јед­не по­ли­тич­ке стран­ке, бу­ду­ћи да је 17. де­цем­бра 2017. го­ди­не по­но­во иза­бра­на за пред­сјед­ни­цу Де­мо­крат­ске срп­ске стран­ке (ДСС).
-По­вје­ре­ње да во­дим стран­ку и у дру­гом ман­да­ту до­ка­зу­је да сам у про­те­клом че­тво­ро­го­ди­шњем пе­ри­о­ду ра­ди­ла до­бро. Мно­ги ми­сле да сам као же­на бла­го­на­кло­на и по­пу­стљи­ва, али ја ипак знам да пре­си­је­чем ка­да тре­ба – твр­ди Дра­ги­ца Пе­ро­вић.

 

Град оки­ћен то­пли­је и до­ма­ћин­ски

Пе­ро­ви­ћ кон­ста­ту­је да је ове го­ди­не пра­знич­но ру­хо древ­ног гра­да љеп­ше не­го што је би­ло прет­ход­них го­ди­на.
-Гра­ђа­ни су до­бро при­хва­ти­ли но­ви си­стем укра­ша­ва­ња гра­да, при­је све­га ки­ће­ње пал­ми, јер смо ис­ко­ри­сти­ли при­род­ни ам­би­јент. Ра­ни­јих го­ди­на ки­ће­ње је би­ло ли­је­по, али до­ста су­во­пар­но. Ове го­ди­не је, су­де­ћи по ко­мен­та­ри­ма гра­ђа­на, љеп­ше, при­род­ни­је, то­пли­је, ин­тим­ни­је, као да је кућ­на ат­мос­фе­ра. Чак мај­ке до­во­де дје­цу ка­ко би ушли у ве­ли­ки свје­тло­сни по­клон-па­кет ко­ји се на­ла­зи ис­пред ула­за у Ста­ри град. По­сје­ти­о­ци Ко­то­ра су оду­ше­вље­ни и фи­гу­ра­ма Дје­да Мра­за и Сне­шка Бје­ли­ћа, ве­ли­ким ко­чи­ја­ма ко­је ву­че ир­вас, фи­гу­ра­ма ла­не­та и ба­ло­на и ки­ће­њем фон­та­не и мо­сто­ва. То је не­што што је но­во, ати­пич­но, и у то­ку да­на се ви­ди да је град љеп­ше оки­ћен не­го што је био прет­ход­них го­ди­на – оцје­њу­је она.

By | 2018-01-12T19:24:05+00:00 January 6th, 2018|aktuelnosti|Comments Off on Перовић за Дан : Владајућа коалиција функционише савршено

About the Author: